Ocena
3.84
Ocena
3.81
Ocena
3.77
 
Czy wiesz, że...
W 1913 roku firma UPS (ówczesny American Messenger Company) nabyła swój pierwszy samochód dostawczy. Był to Ford model T.
 
Newsletter

DPD - jak zereklamować?

Dodano: piątek, 20 sierpień 2010 o 15:52  

Jeżeli przyjmiemy przesyłkę bez zastrzeżeń, to tym samym tracimy możliwość roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi. Oczywiscie nie dotyczy to roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki – te należy zgłosić do DPD nie później niż w terminie do 7 dni od przyjęcia przesyłki.

Reklamacje należy składać w Centrali DPD, w przypadku gdy nastąpiło:

 • niewykonanie usługi

 • opóźnienie

 • zagubienie

 • ubytek przesyłki


Reklamacja może zostać złożona przez:

 • zleceniodawcę

 • odbiorcę, gdy zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz swojego prawa do dochodzenia roszczeń

 • odbiorcę, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką i jest jednocześnie konsumentem
   

   

Ważne: Prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę wszelkich opłat, należności, kosztów i innych wydatków poniesionych przez DPD.

Jeżeli przesyłka nie nadeszła do miejsca przeznaczenia w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uznaje się ją za utraconą.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przewozu, jeżeli nie można przypisać jej winy, a w szczególności jeśli:

 • przesyłka została źle zaadresowana

 • adresat zmienił miejsce zamieszkania, siedziby (w przypadku firmy)

 • zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną przy wysyłaniu

 • waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną przy wysyłaniu

 • odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki, np. odmówi zapłaty opłat za przesyłkę lub wpłacenia kwoty pobrania

 • zaistnieją następujące przypadki: przesyłka będzie zawierała rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje, żywe rośliny lub zwierzęta, zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce, dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne. Jeżeli przesyłka będzie miała na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo. Jeżeli przesyłka, ze względu na swoje właściwości, uniemożliwi wykonanie usługi przy użyciu posiadanych przez firmę środków i urządzeń transportowych. Jeżeli przesyłka z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona. Przesyłka nie może być w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki.

 • zaistnieje siła wyższa: trudne warunki pogodowe (niskie temperatury, mgła, duże opady śniegu, gołoledź, itp.), strajki, powodzie, trzęsienie ziemi, pożary, itp.


Usługa zostanie uznana za niewykonaną gdy:

 • zaistnieją następujące przypadki: przesyłka będzie zawierała rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje, żywe rośliny lub zwierzęta, zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce, dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne. Jeżeli przesyłka będzie miała na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo. Jeżeli przesyłka, ze względu na swoje właściwości, uniemożliwi wykonanie usługi przy użyciu posiadanych przez firmę środków i urządzeń transportowych. Jeżeli przesyłka z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona. Przesyłka nie może być w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki.

 • przesyłka zginie z przyczyn leżących po stronie DPD, w trakcie świadczenia usługi

 • przesyłki nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić Zleceniodawcy z powodu braku lub błędnego adresu Zleceniodawcy

 • przesyłka została nieopłacona lub opłacona w kwocie niższej niż należna, a Zleceniodawca lub Odbiorca odmówi uiszczenia opłaty lub różnicy w opłacie


Jeżeli dojdzie do opóźnienia w doręczeniu przesyłki, musimy zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedsawiciela DPD. Pamiętajmy o podaniu daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki, która powinna zostać podana przez przedstawiciela DPD. Jeżeli odmowa przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę zostanie udokumentowana, to zostanie ona zwrócona do Zleceniodawcy na jego koszt.

Reklamacja będzie uznana za nie wniesioną jeśli:

 • zostanie zgłoszona po upływie ustalonego terminu

 • będzie nieścisła lub niekompletna

 • zostanie uzupełniona po upływie ustalonego terminu

 • zostanie wniesiona przez osobę do tego nieuprawnioną


Reklamacja powinna zostać złożona pisemnie do 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Wszystkie niezbędne dokumenty do rozpatrzenia reklamacji powinny zostać dostarczone do 14 dni od dnia doręczenia wezwania przez DPD.

Co powinno zawierać zgłoszenie reklamacji?

 • nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Reklamującego, tytuł reklamacji

 • udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych) lub kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osób uprawnionych do reprezentacji – w przypadku producentów, lub fakturę za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana

 • potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy)

 • udokumentowaną kwotę roszczenia

 • dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności

 • wykaz załączonych dokumentów

 • kopie protokołu sporządzonego na wniosek i w obecności Zleceniodawcy lub Odbiorcy przez przedstawiciela DPD, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki

 • podpis Reklamującego

 • dokument wskazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika Reklamującego
   

   

Po rozpatrzeniu naszej reklamacji firma, w terminie 30 dni od otrzymania pełnej dokumentacji, powiadomi nas pisemnie o uznaniu, częściowym uznaniu lub odrzuceniu reklamacji.

Takie powiadomienie powinno zawierać:

 • określenie sposobu załatwienia reklamacji, w tym ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób jej przekazania

 • uzasanienie sposobu załatwienia reklamacji, w przypadku nie uznania części lub całości roszczeń Reklamującego


Kiedy droga reklamacji zostaje uznana za wyczerpaną?

 • w przypadku odmowy uznania reklamacji przez DPD lub Ubezpieczyciela w imieniu DPD

 • niezapłacenia dochodzonej należnosci w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia kompletnej reklamacji


Ważne: W przypadku przesyłek pocztowych, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, możemy zwrócić się o przeprowadzenie mediacji w zakończonej sprawie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, możemy również wystąpić o rozpoznanie sprawy przez Polubowny Sąd Konsumencki działający przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Więcej informacji, jak to zrobić, znajdziesz tutaj.


 

Na nasze pytania odpowiada Pani Ewelina Rozpara – DPD Polska Sp. z.o.o.

Alarado: Jak wygląda procedura odbioru paczki przez kuriera? Czy istnieje możliwość obejrzenia zawartości paczki przed podpisaniem potwierdzenia odbioru? Co jeśli zawartość jest uszkodzona lub kategorycznie niezgodna z oczekiwaniem odbiorcy?

Ewelina Rozpara: Jeżeli doręczamy przesyłkę bez COD (Cash on Delivery – przesyłka za pobraniem), wówczas odbiorca nie może otworzyć paczki bez wcześniejszego potwierdzenia jej odbioru. W przypadku, gdy zawartość jest uszkodzona lub kategorycznie niezgodna z oczekiwaniem odbiorcy, odbiorca nie może już odmówić jej odbioru, ale każdorazowo przysługuje mu prawo spisania protokołu szkody. Oczywiście jeżeli tuż przed odbiorem i otwarciem zauważy, że paczka jest uszkodzona, może odmówić jej odebrania.

W przypadku doręczeń paczek z COD kurier ma obowiązek umożliwić odbiorcy wgląd do paczki przed podpisaniem delivera oraz przed zapłaceniem COD. Nawet jeśli odbiorca zapłaci kurierowi COD i podpisze odbiór, a po otwarciu paczki przy kurierze stwierdzi, że towar znajdujący się w paczce jest uszkodzony lub nie odpowiada jego wymaganiom, nadal ma prawo wycofać się z odbioru przesyłki.

Odbiorca może odmówić przyjęcia przesyłki. Ma on również prawo przyjąć przesyłkę mimo uszkodzenia. Wówczas na życzenie Odbiorcy protokół szkody musi zostać spisany podczas doręczenia. Protokół szkody musi być wypełniony całkowicie zgodnie ze stanem faktycznym. Odbiorca i kurier wspólnie potwierdzają na protokole stan faktyczny przesyłki. Jedna kopia protokołu zostaje u Odbiorcy, a druga jest przekazywana przez kuriera do biura DPD.

Reklamacje dotyczące uszkodzonych przesyłek za pobraniem są rozpatrywane przez Dział Reklamacji po wpłynięciu oficjalnego pisma reklamacyjnego Nadawcy (Zleceniodawcy) wraz z kopią listu przewozowego Nadawcy (Zleceniodawcy) oraz protokołem spisanym podczas doręczenia. Reklamacje dotyczące uszkodzeń są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia ostatniego wymaganego pisma (dokumentu).

Opracowane na podstawie materiałów udostępnionych przez DPD Polska Sp. z.o.o.

Agata Szakiel
Alarado.pl


Drukuj
|